ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


        * สมาชิก ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแจ้งเวียนในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
        * ค้นหาเอกสารเวียนทั่วไป เอกสารเวียนจากหน่วยงานภายนอกถึงมหาวิทยาลัย ได้รับความเห็นชอบ หรือเอกสารเวียนจากหน่วยงานภายนอกถึง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน หรือเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบให้แจ้งเวียนผ่านระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ในความรับผิดชอบของงานสารบรรณ กองกลาง)
        * ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง เอกสารเวียนทั่วไป และเอกสารเวียนภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
        * ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัย
        * ค้นหาคำสั่งมหาวิทยาลัย
        * ค้นหาหนังสือดำเนินการทั่วไป
        * ค้นหาหนังสือสั่งการ
        * สถิติเอกสารเวียนทั่วไป
        * สถิติหนังสือดำเนินการทั่วไป
        * สถิติประกาศมหาวิทยาลัย
        * สถิติคำสั่งมหาวิทยาลัย
       * * การค้นหา สามารถพิมพ์ข้อความเพียงบางส่วน แล้วเลือกว่าจะค้นหาจาก Filed ใด และคลิกที่ค้นหา เอกสารที่มีในระบบจะปรากฏด้านล่างของหน้าจอ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสาร

 
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์