สถิติคำสั่งมหาวิทยาลัย
ปี จำนวนคำสั่งมหาวิทยาลัย (เรื่อง)
2556 1,994
2555 2,001
2554 1,962
2553 1,774
รวม 7,731