ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๒๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ๓๑ ก.ค.๖๒  
  ๖๒๐   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูสอนพิเศษและติวเตอร์   ๒๔ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562   ๓๐ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๘   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๗   ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562   ๑๔ ส.ค.๖๒  
  ๖๑๖   ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๑๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 19   ๒๖ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   ๓๐ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้น   ๕ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๒   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 11   ๒๔ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๑   ขอเรียนเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที   ๓๑ ก.ค.๖๒  
  ๖๑๐   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562   ๑๙ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และเชิญร่วมงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT Open House 2019)   ๓ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๘   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่่อใด้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด   ๖ ส.ค.๖๒  
  ๖๐๗   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๐๖   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง"   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๕   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563   ๒๔ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๔   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   ๓ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๓   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11   ๒๗ พ.ค.๖๒  
  ๖๐๒   ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 th AUAP Annual Conference 2019 -ระหว่าง 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ๑๕ ก.ค.๖๒  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 8076 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .404 ถัดไป