ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๘๑   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม   ๓ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน   ๓ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   ๒๘ มิ.ย.๖๒  
  ๕๗๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ๖ พ.ค.๖๒  
  ๕๗๖   ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๕   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง 1. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมมนูญ 2.หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 3.หนังสือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๔   ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ๔ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๓   รับสมัครคณบดีคณะประมง   ๑๐ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๒   ขอประชาสัมพันธ์ประกวดผลงานสื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ   ๓ ก.ค.๖๒  
  ๕๗๑   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ"   ๑๑ มิ.ย.๖๒  
  ๕๗๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ   ๘ ก.ค.๖๒  
  ๕๖๙   รับสมัครคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม   ๘ ก.ค.๖๒  
  ๕๖๘   ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand Space Week 2019   ๒๐ มิ.ย.๖๒  
  ๕๖๗   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลือนองค์กร "ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4   ๒ ก.ค.๖๒  
  ๕๖๖   ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019   ๒๗ มิ.ย.๖๒  
  ๕๖๕   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51 APACPH Conference:SDGs in Reality   ๒๑ มิ.ย.๖๒  
  ๕๖๔   ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562   ๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๖๓   ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๖๒   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562   10 ก.ค.๖๒  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 8076 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .404 ถัดไป